• Telefon: 582 343 370
 • Mobil: +420 777 343 300
 • E-mail: info@adpsanco.cz

Zdravotní hospitalizace

Kdo jsme

ADP-SANCO je nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci vydané odborem zdravotnictví Krajského úřadu Olomouc. Organizace má dlouholeté zkušenosti ve zdravotní péči o seniory.

Organizace disponuje celkem 50 lůžky dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče se zaměřením na dospělé a seniory. K dispozici jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje. Sociální vybavení (WC, sprcha) na odd. B a prostor s jídelním stolem je u každého pokoje. Dále centrální koupelna pro možnost hygieny imobilních klientů a jídelna. Na všech pokojích jsou polohovací postele a interiér je dovybaven tak, aby se co nejvíce přizpůsobil domácímu prostředí.

Zdravotní péče je dominantní činností společnosti. Je poskytována na základě smluv se zdravotními pojišťovnami. Oddělení dlouhodobé lůžkové péče má dvě pracoviště.

Jakou službu poskytujeme a komu

Dlouhodobá lůžková zdravotní ošetřovatelská péče, poskytovaná klientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkovém zařízení sociální péče.

Poskytujeme pobytovou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně pro klienty s chronickým onemocněním, tělesně postiženým klientům a klientům, kteří jsou závislí na odborném ošetřovatelství na lůžkách dlouhodobé péče. Odborné ošetřovatelství na tomto lůžku zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékářské indikace. Péči o hygienu, o výživu, vyměšování, aktivizaci klienta včetně rehabilitačního ošetřovatelství, vertikalizace, nácviku chůze a denních aktivit, antidekubitální režim, převazy, polohování, ošetřování dekubitů, bércových vředů, ošetření stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí, sledování psychického stavu. Pokud u klienta nastane akutní stav je převezen do nemocnice na odd. akutní péče. Pokud lékař indikuje konziliární vyšetření je klient objednán u lékaře příslušné odbornosti. Spolupracujeme s rodinou.

Cíl dlouhodobé lůžkové péče

Cílem dlouhodobé ošetřovatelské péče je co nejvýraznější zmírnění následků chronického onemocnění nebo úrazu, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných.

Jaké další služby nabízíme

 • Konzultace s psychologem.
 • Je možné dohodnout pro věřící katolického kněze.
 • Zprostředkování služeb kadeřníka, pedikérky, maséra.
 • Pojízdná kantýna.
 • Klientům nabízíme také sociální služby (dopomoc rodině s vyřizováním úředních záležitostí)

Kdo jsou naši klienti

 • Klienti z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí překladovou zprávou, kde musí být zdůvodnění překladu, dále stávající rozsah a návrh další zdravotní ošetřovatelské péče.
 • Klienti z vlastního sociálního prostředí - domácí péče. S návrhem ošetřujícího lékaře, jehož součástí je zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl klient ošetřován domácí péčí či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden rozsah a návrh další zdravotní ošetřovatelské péče.
 • Klienti nejen z našeho regionu, ale z celé ČR.
 • Po propuštění jsme schopny zajistit domácí péči zdravotní i sociální.
 • Během hospitalizace můžeme vyřídit žádost do domova pro seniory.

Ošetřovatelský tým

 • Společnost celkem zaměstnává 40 pracovníků včetně dohod o pracovní činnosti zaměstnanců. Počty pracovníků jsou dány vyhláškou.
 • Realizace ošetřovatelského procesu předpokládá organizovanost práce, a proto je v zařízeních zaveden systém autonomních pracovních týmů.
 • Ošetřovatelský tým tvoří zdravotní sestry s odbornou kvalifikací, rehabilitační pracovníci s dlouholetou zkušeností z praxe v nemocničním zařízení, ošetřovatelky, sanitárky.

Dokumenty ke stažení